Persondatapolitik for studentCrews behandling af personoplysninger

StudentCrew er en virksomhed, der er stiftet for at hjælpe og bygge bro mellem virksomheder og studerende. Som led i vores arbejde behandler vi personoplysninger om de studerende, og vi lægger stor vægt på at behandle disse i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler og principper. I denne eksterne persondatapolitik kan du læse, hvilke oplyser studentCrew behandler, hvilke formål vi har med behandlingen, og hvilke rettigheder den studerende har, når vi behandler deres personoplysninger. StudentCrew er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om de studerende.

Hvilke personoplysninger behandler studentCrew

StudentCrew behandler personoplysninger om de studerende i form af:

 • Navn
 • Personlige kompetencer
 • Fagområder
 • Kort personlig beskrivelse
 • Portrætfoto
 • Tidligere erhvervserfaring
 • Tidligere og nuværende uddannelsessituation
 • Sprogkundskaber
 • It-evner
 • Kørekort
 • Frivilligt arbejde
 • Fritidsinteresser
StudentCrew behandler personoplysninger om den studerende i følgende tilfælde:
 • Når den studerende opretter sin profil på studentCrews platform
 • I tilknytningsprocessen, herunder når den studerende indsender CV samt detaljer fra formularudfyldelsen vedrørende uddannelsesgrad og erhvervserfaring
 • Når den studerendes personoplysninger gives videre til studentCrews erhvervskunder, for at de kan udvælge den rette kandidat
 • Når studentCrew kontakter den studerende med henblik på at yde den service, som den studerende ønsker at modtage fra studentCrew.
Oplysningerne kategoriseres som almindelige oplysninger i databeskyttelsesforordningens forstand, og det er hovedsageligt denne kategori af oplysninger, som studentCrew behandler om den studerende. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, b, c og f.

Skulle studentCrew komme i besiddelse af personfølsomme oplysninger om den studerende efter databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b som f.eks. helbredsoplysninger, vil disse ligeledes blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Til hvilket formål behandler studentCrew oplysninger om de studerende

StudentCrew behandler personoplysninger om den studerende med det formål at bygge bro mellem den studerende og virksomheden. Dette indebærer, at studentCrew er nødt til at behandle den studerendes og virksomhedens data, for at levere vores ydelser, fakturere, kvalitetssikre og kontrollere vores ydelser og identificere den studerendes og virksomhedens behov.

Den studerendes rettigheder

Ved studentCrews behandling af personoplysninger, medkommer der de studerende nogle rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens kapitel III. Det er studentCrews ansvar, som dataansvarlig, at iagttage disse. Nedenfor vil de enkelte rettigheder kort blive gennemgået.

Oplysningspligt (artikel 13):

Forordningens art. 13 omhandler situationen, hvor personoplysningen indsamles hos den studerende selv. I dette tilfælde giver studentCrew, på det tidspunkt hvor personoplysningerne indsamles, den studerende de oplysninger, der er oplistet i art. 13, stk. 1, litra a-f.

Udover det allerede nævnte, vurderer studentCrew, om der er yderligere oplysninger, som den studerende skal have for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling, jf. stk. 2.

Hvis den studerende allerede er kendt med oplysningerne, gælder oplysningspligten ikke, jf. art. 13, stk. 4. StudentCrew er klar over, at det er denne, som skal kunne demonstrere, hvilke oplysninger den studerende allerede har.

Oplysningspligt (art. 14):

Bestemmelsen er relevant i den situation, hvor studentCrew indhenter oplysninger hos andre end den studerende selv. Er dette tilfældet, giver studentCrew den studerende samme oplysninger som nævnt ovenfor. Udover disse oplysninger, skal studentCrew informere den studerende om følgende:

 • De berørte kategorier af personoplysninger
 • Hvilken kilde personoplysningen kommer fra
Oplysningerne gives af studentCrew hurtigst muligt efter indsamling. Hvis den studerende allerede er bekendt med oplysningerne, gælder oplysningspligten ikke. Yderligere undtagelser fremgår af forordningens art. 14, stk. 5.

StudentCrew har også her pligt til at vurdere, om der er yderligere oplysninger, som den studerende skal have for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling.

Indsigtsret (artikel 15):

Indsigtsretten giver den studerende ret til at se oplysninger om sig selv. Derudover giver rettigheden den studerende en ret til at modtage en række oplysninger om behandlingen, som studentCrew foretager. Dette betyder, at den studerende har ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende den pågældende behandles, og i givet fald adgang til personoplysninger og noget information, jf. art. 15, stk.1, litra a-h.

Pligten til at informere den studerende efter dennes henvendelse gælder ikke, hvis det krænker andres rettigheder og frihedsrettigheder, jf. art. 15, stk. 4. Et eksempel på dette kan være forretningshemmeligheder.

Hvis der sker overførsel til tredjeland, skal den studerende oplyses om fornødne garantier, jf. art. 15, stk. 2.

Ret til berigtigelse (artikel 16):

Bestemmelsen giver den studerende ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv rettet. Derudover indebærer rettigheden en ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige oplysninger på den studerendes initiativ. Når studentCrew er blevet opmærksom på ufuldstændigheden eller det forkerte, skal studentCrew berigtige eller korrigere personoplysningen uden unødig forsinkelse.

Har den studerende henvendt sig på eget initiativ, og er den ufuldstændige eller forkerte oplysning givet videre til en tredjemand, skal studentCrew på eget initiativ underrette tredjemand om de ufuldstændige eller forkerte oplysninger. En undtagelse gælder, hvis underretningen er umulig eller uforholdsmæssig.

Ret til sletning (artikel 17):

Retten til sletning indebærer, at den studerende har ret til at få slettet oplysninger om sig selv. Sletning skal ske uden unødig forsinkelse, hvis en af tilfældene i databeskyttelsesforordningens art. 17, stk. 1, litra a-f gør sig gældende.

Hvis den studerende har henvendt sig til studentCrew, og denne ønsker sine personoplysninger slettet, skal studentCrew, hvis muligt, underrette de dataansvarlige som behandler personoplysningerne, om, at den studerende har anmodet om sletning af oplysningerne.

StudentCrew har ikke pligt til at slette oplysningerne, hvis et af tilfældene i art. 17, stk. 3, litra a-e gør sig gældende.

StudentCrew gør opmærksom på, at retten til sletning selvfølgelig ikke ændrer på, at studentCrew som dataansvarlig – af egen drift – er forpligtet til at slette personoplysninger om de studerende, når det ikke længere er nødvendigt at have dem af hensyn til de formål, hvormed oplysningerne behandles, jf. databeskyttelsesforordningens art. 5, stk. 1, litra e.

Hvis studentCrew er forpligtet til at slette oplysninger, underretter studentCrew også dem, som oplysningerne er videregivet til, jf. databeskyttelsesforordningens art. 19.

StudentCrew sletter din data, når det ikke længere er relevant, at vi behandler den. Som udgangspunkt maksimalt efter 5 år efter, at samarbejdet mellem den studerende og studentCrew stopper.

Ret til begrænsning af behandling (artikel 18):

Den studerende har ret til en begrænsning af behandlingen af personoplysninger i de tilfælde som er oplistet i art. 18, stk. 1, litra a-d.

Hvis behandlingen er begrænset, må disse personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles af studentCrew, hvis et af tilfældene i art. 18, stk. 2 gør sig gældende.

Hvis den studerende har opnået begrænsning, underretter studentCrew den studerende om dette, inden begrænsningen ophæves, jf. art. 18, stk. 3.

StudentCrew underretter dem, som de begrænsede personoplysninger er videregivet til, hvis den studerende opnår begrænsning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 19.

Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (artikel 19):

Ved studentCrews berigtigelse eller sletning af den studerendes personoplysninger eller ved begrænsning af behandling, informerer studentCrew andre databehandlere, som studentCrew har videregivet oplysningerne til. StudentCrew er ikke forpligtet til at informere andre databehandlere, hvis det viser sig at være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

Ret til dataportabilitet (artikel 20):

Rettigheden giver den studerende ret til at modtage personoplysninger om sig selv og ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format i to tilfælde som fremgår af art. 20, stk. 2, litra a-b.

Hvis den studerende på baggrund af ovenstående har ret til dataportabilitet, er der kun en pligt til dette for studentCrew, hvis det er teknisk muligt.

Ret til indsigelse (artikel 21):

Retten til indsigelse indebærer, at den studerende til enhver tid har ret til – af grunde der vedrører den pågældendes særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af sine personoplysninger. Den studerendes rettighed gælder dog alene, hvor studentCrew behandler personoplysninger på behandlingsgrundlagene i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og art. 6 stk. 1, litra f.

Hvis behandling af personoplysninger er baseret på et af de ovenstående behandlingsgrundlag, og den studerende gør indsigelse, skal studentCrew således igen vurdere, om den studerendes særlige situation vægter tungere. Hvis studentCrew kommer frem til, at behandling fortsat er nødvendig, skal studentCrew kunne demonstrere dette overfor den studerende.

Hvis studentCrew behandler personoplysninger om den studerende med henblik på direkte markedsføring, har den studerende til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod dette. Hvis den studerende gør indsigelse, må den studerendes personoplysninger ikke længere behandles af studentCrew til dette formål. Senest på tidspunktet for den første kommunikation med den studerende, skal studentCrew gøre den studerende opmærksom på denne ret.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (artikel 22):

Den studerende har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den studerende. Bestemmelsen betragtes som et forbud, jf. databeskyttelsesforordningens art. 22, stk. 1.

Ovenstående finder dog ikke anvendelse, hvis et af de tre tilfælde i stk. 2 gør sig gældende.

Hvis situationen er omfattet af stk. 2, gennemfører studentCrew passende foranstaltninger til at beskytte den studerendes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den studerendes ret til menneskelig indgriben fra studentCrews side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen, jf. stk. 3.

De afgørelser der fremgår af stk. 2, må ikke baseres på personfølsomme oplysninger, medmindre art. 9, stk. 2, litra a eller g finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af den studerendes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, jf. stk. 4.

Formålet med rettighederne

Formålet med de registreredes rettigheder er bl.a., 1) at skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede, 2) at give de registrerede mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om dem samt 3) at give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv.

Klageadgang

Den studerende kan til enhver tid klage til studentCrew over dennes behandling af den studerendes personoplysninger. Ligeledes kan den studerende klage til studentCrew over, at denne ikke har levet op til de pligter der gælder i forhold til den studerendes rettigheder.

Ønsker du at klage til studentCrew, bedes du sende en mail til info@studentcrew.dk med en beskrivelse af, hvad du har været utilfreds med. StudentCrew vil herefter behandle klagen og vende tilbage.

Den studerende har også mulighed for at klage til datatilsynet over studentCrews behandling af den studerendes personoplysninger. For yderligere oplysninger omkring, hvordan der klages til Datatilsynet, se Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk

Du bruger Internet Explorer

Internet Explorer er forældet, og Microsoft foretager ikke længere sikkerhedsopdateringer. Af denne grund understøtter vores hjemmeside ikke længere denne browser. For at få adgang til vores side skal du bruge en anden browser.

Find en anden browser herinfo@studentcrew.dk