Forretningsbetingelser for studentCrew ApS

A) Aftale med studentCrew

Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder, version 1.1 af 23. januar, 2020.

1 - Generelt

1.1 - Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse forretningsbetingelser (herefter ”Betingelser”) for services af studentCrew ApS, Dronningens Tværgade 7, 1302 København V (herefter ”studentCrew”) for Kunden (herefter ”Kunden”), der benytter disse efter aftale med studentCrew.

1.2 - Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning i forholdet mellem studentCrew og Kunden. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2 - Definitioner

2.1 - Ved ”Parterne” forstås Kunden og studentCrew i fællesskab.

2.2 - Ved ”Part” forstås enten Kunden eller studentCrew.

2.3 - Ved ”den Studerende” forstås en fysisk person, som har indgået en freelanceaftale (herefter ”Freelanceaftalen”) med studentCrew med henblik på at blive udsendt til Kunden for midlertidigt at udføre arbejdsopgaver (herefter ”Opgaven”) under Kundens tilsyn og ledelse.

2.4 - Ved ”Kandidat” forstås en fysisk person, som indgår i studentCrews rekrutteringsydelse og som studentCrew vurderer som værende en potentielt egnet kandidat til en udbudt fastansættelse hos Kunden. En Kandidat kan både være en freelancer eller en anden ekstern fysisk person.

3 - Tilbud

3.1 - StudentCrews skriftlige tilbud til Kunden, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til studentCrew inden 14 kalenderdage fra tilbuddets datering.

3.2 - Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

3.3 - I forbindelse med rekrutteringsydelser afgives studentCrews tilbud med forbehold for Mellemsalg. Ved Mellemsalg forstås, at studentCrew efter at have afgivet tilbud til Kunden, sælger den tilbudte rekrutteringsydelse til anden side, inden Kundens accept er kommet frem til studentCrew.

4 - Priser

4.1 - Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms.

4.2 - Omfattes den leverede service af en af studentCrews benyttet prisliste, fastsættes prisen for servicen på grundlag af den prisliste, som er gældende på tidspunktet for indgåelse af aftale med studentCrew.

5 - Betaling

5.1 - Betaling skal ske senest 8 kalenderdage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 0,7 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

5.2 - Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.

5.3 - Manglende overholdelse af studentCrews betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger studentCrew til at stoppe adgangen til, og muligheden for brug af, studentCrews services samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

5.4 - For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100. Rykkergebyret er momsfrit. studentCrew er endvidere ved forsinket betaling berettiget til et fast kompensationsgebyr på kr. 310.

6 - Serviceinformation og -ændringer

6.1 - Oplysninger i serviceinformation, online såvel som offline, er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af studentCrew skriftligt henvises hertil.

6.2 - StudentCrew forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle servicespecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

6.3 - Modeller, rapporter og lignende, som er udleveret af studentCrew før eller efter aftalens indgåelse, forbliver studentCrews ejendom og må ikke videregives uden studentCrews skriftlige samtykke.

7 - Anvendelse af Kundens immaterielle rettigheder

7.1 - Kunden accepterer, at studentCrew må anvende Kundens logo, eventuelle varemærker, eller navn til markedsføringsmæssige formål. Dette gælder både ved online markedsføring og offline markedsføring.

8 - Kundens forpligtelse til at overholde gældende lovgivning

8.1 - Ved indgåelse af aftale med studentCrew forpligter Kunden sig til at overholde gældende lovgivning.

9 - Fortrolighed

9.1 - Kommercielle oplysninger, som Parterne kommer i besiddelse af angående den anden part, skal anses for fortrolige, og de må ikke videregives til tredjepart uden partens forudgående skriftlige samtykke. Brud herpå udløser en konventionalbod på 100.000 kr. pr. overtrædelse. Betaling af bod gør ikke forholdet lovligt.

9.2 - Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger, som i) er offentligt tilgængelige, ii) en Part kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) en Part er forpligtet til at udlevere i henhold til gældende lovgivning.

10 - Forsikring

10.1 - Parterne er forpligtet til at have tegnet erhvervsansvarsforsikring, herunder, men ikke begrænset til, arbejdsskadeforsikring, i et anerkendt forsikringsselskab.

10.2 - En Part kan kræve at se dokumentation herfor af den anden Part.

11 - Gebyrer og tillæg

11.1 - Ved afbestilling efter modtagelse af ordrebekræftelse fra studentCrew accepterer Kunden at betale et afbestillingsgebyr.

11.2 - Afbestillingsgebyr i medfør af pkt. 11.1 udgør 50 % af beløbet på ordrebekræftelsen.

11.3 - studentCrew er berettiget til at opkræve et tillægsgebyr pr. time såfremt, at Kunden stiller specifikke krav til den Studerende kompetencer

11.4 - Tillægsgebyret i medfør af pkt. 11.3 fastsættes på baggrund af en konkret vurdering, som foretages af studentCrew

12 - Rekruttering af Kandidat gennem studentCrew

12.1 - studentCrew tilbyder rekrutteringsydelser af Kandidater, herunder den Studerende.

12.2 - Ved rekruttering af Kandidater forpligter Kunden sig til at betale for en særskilt rekrutteringsydelse til studentCrew.

12.3 - Som en del af rekrutteringsydelsen er studentCrew berettiget til at opkræve et provisionsgebyr (herefter ”Finders fee”) hos Kunden. Finders fee opkræves efter endt rekruttering af Kandidaten.

12.4 - studentCrew forpligter sig ikke til at tilbyde prisstrukturen som oplyst i pkt. 12.3, hvis særlige forhold, efter studentCrews skøn, gør sig gældende for Kandidaten.

12.5 - Lønmodtagere, som Kunden anvender igennem studentCrew, kan ligeledes rekrutteres til ansættelse hos Kunden mod betaling til studentCrew.

12.6 - studentCrew kan vælge at tilbyde Kunden en prøveperiode med Kandidaten.

12.7 - Prøveperioden i medfør af pkt. 12.6 fastsættes efter skriftlig aftale med Kunden.

12.8 - I prøveperioden er Kandidaten stadig tilknyttet som freelancer hos studentCrew.

12.9 - Ved accept af prøveperioden i medfør af pkt. 12.8 accepterer Kunden at betale for det af Lønmodtagerens udførte arbejde i denne periode.

13 - Reklamation ifm. væsentlige mangler ved den leverede service

13.1 - Hvis Kunden ikke finder, at freelanceren opfylder de af Kunden opstillede kvalifikationskrav eller på anden måde ikke er tilfreds med freelanceren, er Kunden forpligtet til straks at rette skriftlig henvendelse til studentCrew herom.

13.2 - studentCrew er berettiget, men ikke forpligtet, til at afhjælpe eventuelle mangler ved den af studentCrew leverede service.

13.3 - Freelanceren er underlagt Kundens instruktioner under henvisning til den i forvejen udarbejdede beskrivelse af Opgaven.

14 - Produktansvar

14.1 - I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er studentCrew ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

14.2 - Bliver studentCrew sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

15 - Ansvarsbegrænsning

15.1 - studentCrews erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: kr. 50.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

15.2 - studentCrew er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af den solgte ydelse eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om studentCrew er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

16 - Hemmeligholdelse

16.1 - En forudsætning for samarbejdet mellem studentCrew og Kunden er, at Parterne kan udveksle relevant information, hvilket sker under den klare forventning om, at dette sker i fortrolighed, og at den anden Part ikke misbruger denne information til formål, der ligger uden for nærværende samarbejde og loyalitetsforpligtigelse.

16.2 - Parterne forpligtes derfor til at hemmeligholde alt fortroligt materiale og informationer, herunder, men ikke begrænset til, alle former for information, priser, dokumenter, specifikationer, oplysninger, koncepter samt den viden, som Parterne i øvrigt har fået overdraget fra den anden Part, eller som de har fået kendskab til i forbindelse med samarbejdsforholdet, og som den afgivende Part i sagens natur ønsker hemmeligholdt, med mindre den anden Part har tydeliggjort skriftligt, at deling af information er tilladeligt.

16.3 - Det påhviler Parterne hver især at opbevare fortroligt materiale forsvarligt, således at uvedkommende tredjemand ikke kommer i besiddelse af materialet, ligesom det påhviler den enkelte Part at sikre, at de medarbejdere hos Parten og eventuelle tredjeparter, den pågældende Part skal indgå aftale med, og som levere ydelser til samarbejdet, bliver gjort bekendt med nærværende hemmeligholdelsesklausul og underlægges samme hemmeligholdelsesforpligtelser.

16.4 - Ovenstående forpligtelse som angivet i punkt i dette afsnit 16 skal ikke gælde oplysninger, som i) er offentligt tilgængelige, ii) en Part kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) en Part er forpligtet til at udlevere i henhold til lov.

16.5 - Hemmeligholdelsesforpligtelsen fortsætter under hele aftalens løbetid, men også i ubegrænset tid efter aftalens ophør.

16.6 - Hemmeligholdelsesklausulen som anført i dette afsnit 16 viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile Parterne i henhold til fælles indgåede aftale med tredjemand, i forhold til offentlige myndigheder eller i forhold til ufravigelige lovbestemmelser.

16.7 - Parterne er gensidigt forpligtede til at iagttage tavshed om alle ikke alment kendte informationer og materialer om den anden Part.

16.8 - Tavshedspligten gælder også efter aftalens ophør.

17 - Konventionalbod

17.1 - I tilfælde af at en overtrædelse af disse Betingelser har skadet studentCrew ved f.eks. brud på hemmeligholdelse eller rettigheder, og at skaden ikke kan afhjælpes af Kunden, er studentCrew berettiget til at kræve en konventionel bod på 100.000 kr. betalt af Kunden for hver overtrædelse.

17.2 - Såfremt overtrædelsen opretholdes over længere tid, vil Kunden betale konventionalboden for hver påbegyndt måned regnet fra datoen for krænkelsens start.

17.3 - Boden tilfalder studentCrew, og betaling af bod gør ikke krænkelsen lovlig.

17.4 - studentCrew kan nedlægge forbud/påbud over for den krænkende Part, jf. retsplejelovens kapitel 40.

18 - Force majeure

18.1 - Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter indgåelse af aftale med studentCrew og forhindrer dens opfyldelse; Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som Parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af driftsmidler samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

18.2 - Enhver af Parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden Part at hæve aftalen, så snart Parten bliver klar over, at dens opfyldelse bliver umulig på grund af en/flere af de ovenfor nævnte omstændigheder.

19 - Tvister, lovvalg og værneting

19.1 - Nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

19.2 - Som udgangspunkt ønskes tvister løst intent hurtigt og bekvemt.

19.3 - I den situation hvor uoverensstemmelsen ikke lader sig løse ved Parternes egen indsats, kan hver af Parterne begære mediation.

19.4 - Såfremt Parterne ikke på forhånd har udpeget en mediator, skal denne udpeges af Danske Mediatoradvokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V, indenfor 10 hverdage efter det erklæres, at der ikke kan findes en løsning efter pkt. 19.2.

19.5 - Mediatoren skal snarest og senest indenfor yderligere 10 hverdage have afholdt et møde med begge Parter.

19.6 - Såfremt en Part nægter at deltage i mæglingsmødet, vil dette være at betragte som en væsentlig misligholdelse af kontrakten.

19.7 - Udgiften til mediation afholdes af den Part, der ikke får medhold, og hvis resultatet af mediation ikke indeholder medhold, afholdes udgifterne af Parterne ligeligt i fællesskab.

19.8 - Hvis begge Parter i enstemmighed ønsker tvisten løst ved en domstol, skal tvisten afgøres ved byretten i København.

B) Vilkår for brug af studentCrews platform

1 - Indledende accept

1.1 - Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af studentCrews hjemmeside og brugerplatform.

1.2 - Ved accept af disse betingelser accepterer du ligeledes nedenstående vilkår for brug af hjemmesiden.

2 - Rettigheder til hjemmesiden

2.1 - Alle navne, logoer og varemærker på hjemmesiden tilhører studentCrew, dennes associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og rettighederne må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra studentCrew.

2.3 - Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten studentCrew eller studentCrews samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

3 - Kopiering, spredning og downloading, mv.

3.1 - Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremvisning mv. af hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven, og det kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden vedrørende ophavsret eller lignende.

3.2 - Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med studentCrew.

4 - Information på hjemmesiden m.v.

4.1 - Information på denne hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. studentCrew er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden og de heri beskrevne produkter.

4.2 - Ved kommunikation mellem studentCrew og Kunden uden brug af digitale signaturer, er studentCrew uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

5 - Links

5.1 - Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, er studentCrew uden ansvar for indholdet på den hjemmeside, der linkes til.

6 - Erstatningsansvar

6.1 - studentCrew kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af denne hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

7 - Bidrag fra brugere

7.1 - Alt ikke personhenførbart materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra Kunden via hjemmesiden, vil blive anset som ikke-konfidentielt, og studentCrew kan frit anvende sådant materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf, samt kopiere, distribuere, indarbejde og ændre materialet.

8 - Indsamling og anvendelse af data

8.1 - studentCrew kan indsamle og anvende informationer om Kundens adfærd på hjemmesiden til statistiske formål og med henblik på at forbedre hjemmesiden. studentCrew kan desuden indsamle og anvende informationer om Kunden med henblik på opfyldelse af en eventuel aftale med Kunden. Herudover behandler studentCrew ikke oplysninger om Kunden uden dennes samtykke.

9 - Indsigt

9.1 - Brugeren har altid mulighed for at få indsigt i de data, som studentCrew behandler om Kunden. Brugeren kan gøre indsigelse mod behandlingen i henhold til reglerne i persondataloven.

10 - Yderligere information

10.1 - For yderligere information omkring de personoplysninger, som studentCrew indsamler, og de forholdsregler, studentCrew tager for at beskytte personoplysninger, henvises til persondatapolitikken.

11 - Cookies

11.1 - studentCrews hjemmeside sætter nødvendige cookies på din computer uden samtykke. Ikke-nødvendige cookies placeres ved Kundens samtykke.

12 - Hvad er cookies?

12.1 - En cookie er en lille mængde data, der gemmes i Kundens browser, og som kan læses af enten studentCrew eller studentCrews partnere.

13 - Hvad gør en cookie?

13.1 - En cookie indeholder information såsom f.eks. Kundens indstillinger på computeren, indhold af en indkøbskurv, interne serverdata eller andre data brugt af studentCrews server. Cookies små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra Kundens computer. Cookies er hverken spyware eller virus.

14 - Hvilke typer cookies findes der?

14.1 - Der findes forskellige former for cookies, herunder cookies, som slettes, når Kunden lukker sin browser (sessions-cookies), og cookies, som bliver gemt på Kundens computer, selvom Kundens computer lukkes (permanente cookies). Ligeledes skelnes mellem om cookien har studentCrew som afsender (første parts cookies) eller en af studentCrews partnere som afsender (tredje parts cookies).

15 - Hvor kan jeg læse mere om cookies?

15.1 - Brugeren kan under studentCrews cookieoversigt læse mere om de enkelte cookies, der bliver sat på Kundens computer. Brugeren kan desuden læse mere om cookie-håndtering, herunder hvordan Kunden sletter cookies, på følgende link: erhvervsstyrelsen.dk/cookieregler

16 - Brugernavn og password

16.1 - Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og password til hjemmesidens lukkede dele fortroligt og må således ikke udlevere det til andre.

16.2 - Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til hjemmesidens lukkede dele uden et lovligt brugernavn og password.

17 - Ændring af vilkår

17.1 - studentCrew har til enhver tid ret til at revidere disse vilkår. studentCrew forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden, samt at nedlægge hjemmesiden.

Du bruger Internet Explorer

Internet Explorer er forældet, og Microsoft foretager ikke længere sikkerhedsopdateringer. Af denne grund understøtter vores hjemmeside ikke længere denne browser. For at få adgang til vores side skal du bruge en anden browser.

Find en anden browser herinfo@studentcrew.dk